Algemene verkoopsvoorwaarden

De kleine lettertjes van onze overeenkomst

Ondernemingsgegevens

CHINA CONNECTION BV, met vennootschapszetel te 3128 Tremelo, Eekhoornlaan 13, KBO nr. 0873.372.954, handel voerend onder de handelsnaam CORONA-TEST.BE.

1. Algemene bepalingen

De e-commerce website van CORONA-TEST.BE biedt haar klanten de mogelijkheid om de zelftestkits van DeepBlue en New Gene online aan te kopen.

Deze Algemene Voorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (‘Klant’). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van CORONA-TEST.BE moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, tenzij deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door CORONA-TEST.BE aanvaard zijn.

2. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

3. Aanbod

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden CORONA-TEST.BE niet. CORONA-TEST.BE is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. CORONA-TEST.BE is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten of kleurverschillen.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, wordt deze verzocht om vooraf contact op te nemen.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan, incl. de prijs, te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door CORONA-TEST.BE en dit zonder enige voorafgaande verwittiging ten aanzien van de Klant. CORONA-TEST.BE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4. Online aankopen

CORONA-TEST.BE zendt de Klant facturen voor de door haar geleverde of de nog te leveren producten op het door de Klant aangegeven e-mailadres.

De klant dient de verschuldigde bedragen inclusief BTW onmiddellijk bij bestelling te voldoen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Wanneer CORONA-TEST.BE ten gevolge van uitputting van de voorraad, overmacht, staking, lock-down enz… niet in de mogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren kan zij de overeenkomst beëindigen, zonder dat de Klant enige schadevergoeding kan eisen.

CORONA-TEST.BE garandeert niet dat het gebruik van de website door de Klant ononderbroken, veilig of foutloos is. CORONA-TEST.BE is hier ook op geen enkele manier voor aansprakelijk.

De Klant verbindt er zich toe om aan CORONA-TEST.BE de volledige, correcte gegevens te verstrekken m.b.t. de aankoop en de rekeninginformatie i.v.m. een aankoop van één van de producten of artikelen van CORONA-TEST.BE.

5. Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen of producten besteld via deze webwinkel worden geleverd door CORONA-TEST.BE op het opgegeven adres door de Klant.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Elk zichtbaar gebrek dient op straffe van verval CORONA-TEST.BE binnen de 24 uur per e-mail of per aangetekende post te worden meegedeeld.

Elk verborgen gebrek moet op straffe van verval binnen de 8 dagen na ontdekking ervan per e-mail of per post aan CORONA-TEST.BE worden gemeld.

Wanneer er sprake is van een aan CORONA-TEST.BE toe te rekenen gebrek en de hoger vermelde formaliteiten werden nageleefd, zal de verbintenis van CORONA-TEST.BE beperkt zijn tot de herstelling van het gebrek en wanneer het gebrek redelijkerwijze niet herstelbaar is, beperkt zijn tot het vervangen van de goederen door een identiek of gelijkwaardig goed. CORONA-TEST.BE zal nooit gehouden zijn tot enige andere vorm van schadevergoeding noch voor rechtstreekse noch voor onrechtstreekse schade.

Voor het gebruik van het product door de Klant, kan CORONA-TEST.BE niet aansprakelijk worden gesteld. CORONA-TEST.BE verwijst hiervoor naar de bijsluiter die ingesloten zit.

6. Sanctie niet-naleving voorwaarden

Een overtreding of het niet-naleven van de Voorwaarden door de Klant kan resulteren in een onmiddellijke beëindiging van de diensten van CORONA-TEST.BE.

7. Privacy

Indien in kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens van werknemers of aangestelden van CORONA-TEST.BE worden meegedeeld (naam, contactgegevens, functie) verbindt de Klant zich ertoe om deze gegevens enkel te verwerken in overeenstemming met de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. De gegevens mogen enkel gebruikt worden voor de uitvoering van de overeenkomst tussen CORONA-TEST.BE en de Klant.

8. Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door CORONA-TEST.BE om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

9. Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

10. Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van haar website http://corona-test.be berusten bij CORONA-TEST.BE. Niets van deze website mag zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van CORONA-TEST.BE openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd worden.

Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door CORONA-TEST.BE tot stand gebrachte teksten, schema’s, tekeningen, illustraties, ontwerpen, films, foto’s, audio en audio-visuele opnames en andere materialen of (elektronische) bestanden, volledige eigendom van CORONA-TEST.BE, ongeacht of deze aan de Klant of aan derden ter hand zijn gesteld.

11. Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Is er iets niet duidelijk?

Aarzel niet ons te contacteren. We kijken ernaar uit van u te horen.